Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010...

...παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε τακτική συνεδρίαση, στις 9/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα  1ο:  Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά Ενιαία εκμετάλλευση λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών στη θέση Καμπί Αγκαιριάς Πάρου της Εταιρείας Λατομεία ΛΟΥΚΗ Α.Ε. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ


 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ