22
Τρι, Ιαν
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 63

Ανακοίνωση - περίληψη έκτασης ως μη δασικού χαρακτήρα

Δημόσιο

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της Λυδίας Γκορίτσα προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης (ΑΔΑ: Ω2ΠΔΟΡ1Ι-4ΧΦ), σε έκταση εμβαδού 4.028,00 τ.μ. που κείται στη θέση «Κρωτήρι» του Δήμου Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια της παρ. 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τα μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης όπου και όπως αυτά εμφανίζονται προστατεύονται αυστηρά με τη ΔΑΔ 01/2010.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ