«Νέο εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ»

Περιβάλλον

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών (το σύνολο των διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως κατοικία) και μεμονωμένων διαμερισμάτων και πρέπει να:

 • Φέρουν οικοδομική άδεια ή νομιμοποιητικό ή δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας που αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Θερμομόνωση - Υγρομόνωση
 • Κουφώματα
 • Ηλιοθερμικά συστήματα (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας)
 • Σύστημα θέρμανσης
 • Αντλίες θερμότητας (π.χ. κλιματιστικά)
 • Συστήματα αυτοματισμών
 • Συστήματα σκίασης
 • Φωτοβολταικά συστήματα (για αυτοκατανάλωση)

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ.

Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται η δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.

Βήματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

 • Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας:
 • Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επιθυμεί την διαμεσολάβηση της
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 • Υποβολή των δικαιολογητικών
 • Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 • Υπογραφή της τραπεζικής δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Τελική εκταμίευση.

Πολύ σημαντική είναι η άμεση κατάθεση της αίτησης με την έναρξη του προγράμματος καθώς η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Αναγκαία έγγραφα πριν την υποβολή αίτησης:

Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α. Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Έτος κατασκευής Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα

Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία Κάτοψη της οικίας αν είναι διαθέσιμη Σε περίπτωση που υπάρχει, αντίγραφο του Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Θαλασσινού Ελένη
Σύμβουλος Επιχειρήσεων