Πρεμιέρα κάνει σήμερα -Τρίτη 12 Μαρτίου- το πρόγραμμα που συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα» υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης: «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας» (https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/) έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αλλά και μη κτιριακών εγκαταστάσεων όλων των υφιστάμενων επιχειρήσεων (πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δραστηριοποιούνται στην ελληνική Επικράτεια και σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων και του τουρισμού.

Η επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή χωρίς τον Φ.Π.Α.) για κάθε επιχείρηση που δικαιούται την ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και τις 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει έως το 65% και εξαρτάται από το είδος τους και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ενώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες που η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Αντικείμενο του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.
Μέσω του προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού:

  • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και Ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας).
  • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
  • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών.
deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets