Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» το πρωί της Παρασκευής (5/1) η απόφαση του δημάρχου Πάρου, Κώστα Μπιζά, για τον ορισμό αντιδημάρχων και την μεταβίβαση σε αυτούς αρμοδιοτήτων, με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 30/06/2026. Ειδικότερα, το νέο σχήμα περιλαμβάνει 7 αντιδημάρχους, εκ των οποίων έμμισθοι θα είναι οι Χριστόδουλος Μαούνης, Αναστάσιος Κασαπίδης, Σίμος Βαρριάς, Άγγελος Άγουρος και Άννα Κάγκανη, ενώ άμισθοι αντιδήμαρχοι θα είναι οι Θεόδωρος Μπιζάς και Θεμιστοκλής Καρποδίνης.

Αναλυτικά οι νέοι αντιδήμαρχοι Πάρου και οι αρμοδιότητές τους:

Χριστόδουλος Μαούνης του Αντωνίου, έμμισθος αντιδήμαρχος του Δήμου Πάρου, με τις παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας:
α. του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
β. από το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής: της μονάδας Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, της μονάδας Δημοτικού Σφαγείου & Κοιμητηρίων, της μονάδας Αστικού Πρασίνου, της μονάδας Αγροτικής Ανάπτυξης (τομείς Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας).
2. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
3. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς και τη χορήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών στην Κοινότητα Πάρου, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Σίμο Βαρριά.
4. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας από αυτούς και την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων στην Κοινότητα Πάρου, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Σίμο Βαρριά.
5. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Πάρου και ειδικότερα τις εξής:
α. Τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα.
β. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Κοινότητα.
γ. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
δ. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Κοινότητας.
ε. Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
6. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
7. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
8. Τη θεώρηση του γνησίου τους υπογραφής.

Αναστάσιος Κασαπίδης του Γεωργίου, έμμισθος αντιδήμαρχος του Δήμου Πάρου, με τις παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών.
2. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Άγουρο Άγγελο.
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων αναπληρώνοντας τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστόδουλο Μαούνη.
4. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς και τη χορήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών στην Κοινότητα Νάουσας, με αναπληρώτρια την Αντιδήμαρχο κ. Άννα Κάγκανη.
5. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας από αυτούς και την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων στην Κοινότητα Νάουσας, με αναπληρώτρια την Αντιδήμαρχο κ. Άννα Κάγκανη.
6. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για την Κοινότητα Νάουσας και ειδικότερα τις εξής:
α. Τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα.
β. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Κοινότητα.
γ. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
δ. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Κοινότητας.
ε. Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
7. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
8. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
9. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Σίμος Βαρριάς του Αριστείδη, έμμισθος αντιδήμαρχος του Δήμου Πάρου, με τις παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας:
α. του Τμήματος Πολεοδομικού – Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ελέγχου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
β. του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
γ. του Τμήματος Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
δ. του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
ε. από το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής: της μονάδας Φροντίδας αδέσποτων ζώων.
2. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς και τη χορήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών τους Κοινότητες Αγκαιριάς, Κώστου και Λευκών, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστόδουλο Μαούνη.
3. Τον έλεγχο τους τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας από αυτούς και την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων τους Κοινότητες Αγκαιριάς, Κώστου και Λευκών με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστόδουλο Μαούνη.
4. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες που αφορούν τις Κοινότητες Αγκαιριάς, Κώστου και Λευκών και ειδικότερα τις εξής:
α. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες.
β. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Κοινότητες.
γ. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
δ. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των Κοινοτήτων.
ε. Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
5. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
6. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
7. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Άγγελος Άγουρος του Δημητρίου, έμμισθος αντιδήμαρχος του Δήμου Πάρου, με τις παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εκτός της Μονάδας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας, στην οποία θα αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Κασαπίδη.
2. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, της επιβολής προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς και τη χορήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών στις Κοινότητες Αρχιλόχου και Μάρπησσας, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Κασαπίδη.
3. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας από αυτούς και την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων στις Κοινότητες Αρχιλόχου και Μάρπησσας, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Κασαπίδη.
4. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τις Κοινότητες Αρχιλόχου και Μάρπησσας και ειδικότερα τις εξής:
α. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες.
β. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Κοινότητες.
γ. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
δ. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των Κοινοτήτων.
5. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
6. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
7. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Άννα Κάγκανη του Νικολάου, έμμισθη αντιδήμαρχος του Δήμου Πάρου, με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Πολιτισμού – Εικαστικών και Σύγχρονων Τεχνών του Τμήματος Παιδείας – Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Κοινωνικής Μέριμνας.
2. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
3. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
4. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Θεόδωρος Μπιζάς του Ιωάννη, άμισθος αντιδήμαρχος του Δήμου Πάρου, με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Τουριστικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.
2. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Απασχόλησης και Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.
3. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
4. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
5. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Θεμιστοκλής Καρποδίνης του Αλέξανδρου, άμισθος αντιδήμαρχος του Δήμου Πάρου, με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Βιομηχανίας (τομέας Ενεργειακού Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Βιομηχανίας και τομέας Φυσικών Πόρων) του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
2. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
3. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
4. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Οι ανωτέρω ορισθέντες αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και η ανάκλησή τους πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με απόφαση του δημάρχου.

Τέλος σημειώνεται ότι, όταν ο δήμαρχος απουσιάσει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Χριστόδουλος Μαούνης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Κασαπίδη. Επίσης, στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο δήμαρχος.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets