Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ερχόμενη θερινή περίοδο, ο δήμος Πάρου προχωρά σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών, με εκτιμώμενη αξία 173.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής 140.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, η χρονική διάρκεια για τη ναυαγοσωστική κάλυψη είναι 4 μήνες (από 1η Ιουνίου 2024 μέχρι και 30η Σεπτεμβρίου 2024), ενώ η σχετική προθεσμία για κατάθεση προσφορών είναι μέχρι την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 (η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου).

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ