Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου αποφάσισε ομόφωνα την διακοπή οχλουσών οικοδομικών εργασιών, εντός και εκτός σχεδίου του νησιού, για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου 2023.

Οι οχλούσες οικοδομικές εργασίες που αφορούν την παραπάνω απόφαση είναι:
• Χρήση βαρέων μηχανημάτων έργου (εκσκαφέας, σφύρα, κομπρεσέρ αέρος, κόσκινο, πρέσα σκυροδέτησης, αναμικτήρες σκυροδέματος, κλπ.).
• Εργασίες κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων.
• Εργασίες σκυροδετήσεων και τοιχοποιίας µε χρήση φορητής μπετονιέρας.
• Εργασίες επιχρισμάτων µε χρήση πρέσας.
• Ηλεκτρονικές και υδραυλικές εργασίες µε χρήση κομπρεσέρ χειρός (εκτός των εργασιών που λογίζονται ως επείγουσες λόγω βλάβης).

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παράβασης θα υπάρχει πρόστιμο 1.000 ευρώ και όποιος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση και σε περίπτωση υποτροπής, θα διπλασιάζεται το ποσό του προστίμου.