Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
- Advertisement -spot_img

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την επέκταση της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου

Εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού», του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η χρηματοδότηση του έργου για την αναβάθμιση και την επέκταση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νάουσας.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.132.441,20 ευρώ και οι διαδικασίες δημοπράτησής του θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται μετά το καλοκαίρι και η έναρξη εργασιών μέχρι τέλους της χρονιάς.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, που θα οδηγήσει στην ριζική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό μιας εγκατάστασης που λειτουργεί πάνω από είκοσι χρόνια, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην μεγάλη αύξηση λυμάτων που παρουσιάζεται τελευταία. Η αναβαθμισμένη εγκατάσταση θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Νάουσας, ενώ θα δώσει μελλοντικά την ευκαιρία για ένταξη και άλλων περιοχών στο δίκτυο αποχέτευσης, όπως ο Αμπελάς. Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η επέκταση και ο διπλασιασμός της δυναμικότητας της ΕΕΛ, ώστε να εξυπηρετεί σχεδόν 20.000 Ισοδύναμους Κατοίκους και να επεξεργάζεται τουλάχιστον 4.000m³/ημέρα, ενώ θα αναβαθμιστεί πλήρως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και της υφιστάμενης μονάδας.

Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η τεχνολογία τριτοβάθμιας επεξεργασίας σε μεγάλη κλίμακα, με μεμβράνες τύπου «MBR» για τον διαχωρισμό στερεών-υγρών. Το παραγόμενο επεξεργασμένο νερό θα μπορεί να διατίθεται για απεριόριστη άρδευση, με βάση την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, αφού η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει ότι θα είναι απαλλαγμένο πλήρως από κάθε επιβλαβή ουσία, μικροβιακό φορτίο, οσμή ή χρώμα. Μάλιστα, στα πλαίσια της εργολαβίας θα κατασκευαστεί και αγωγός από την ΕΕΛ μέχρι την δεξαμενή του ΤΟΕΒ Νάουσας, έτσι ώστε το νερό να μπορεί να διατεθεί άμεσα σε παρακείμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αγρότες προς άρδευση, εξοικονομώντας έτσι χιλιάδες κυβικά πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Η περίσσεια επεξεργασμένου νερού θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, την ανάσχεση της εισόδου θαλασσινού νερού στο υπέδαφος και τον περιορισμό του φαινομένου της υφαλμύρωσης των υδάτων που μαστίζει τις παραθαλάσσιες περιοχές. Η ποσότητα του επεξεργασμένου νερού που θα μπορεί να διατεθεί για άρδευση ή εμπλουτισμό ξεπερνάει τα 380.000 κυβικά ετησίως.

Συνοπτικά με τα έργα επέκτασης της ΕΕΛ Νάουσας προβλέπεται:

1. Καθαίρεση των έργων προεπεξεργασίας Α’ Φάσης και των κλινών ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος, που είχαν κατασκευαστεί το έτος 1992 και δεν χρησιμοποιούνται πλέον, μετά την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του 2003.

2. Κατασκευή μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων, ώστε τα βοθρολύματα από απομακρυσμένες περιοχές, να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στο δίκτυο αποχέτευσης.

3. Επέκταση των έργων προεπεξεργασίας για την εξυπηρέτηση των αυξημένων παροχών και τη προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων. Ειδικότερα προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συγκροτήματος εσχάρωσης – αεριζόμενης εξάμμωσης δυναμικότητας 100 L/sec (360 m3/h). Η υφιστάμενη μονάδα προεπεξεργασίας δεν θα λειτουργεί, ενώ έχει προβλεφθεί χώρος πλησίον του νέου συγκροτήματος προεπεξεργασίας για τη μελλοντική εγκατάσταση ενός επιπλέον συγκροτήματος.

4. Κατασκευή δεξαμενής εξισορρόπησης ενεργού όγκου 100m3. Μέσω αντλιοστασίου μέρος της παροχής οδηγείται στη νέα μονάδα MBR, ενώ η υπόλοιπη παροχή θα καταλήγει με βαρύτητα (όπως και σήμερα) στην υφιστάμενη βιολογική βαθμίδα. Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο αντλιών (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 100m3/h.

5. Κατασκευή νέας μονάδας βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες για το διαχωρισμό των υγρών στερεών (ΜΒR), στην περιοχή των καθαιρούμενων κλινών ξήρανσης. Ο νέος βιολογικός αντιδραστήρας MBR περιλαμβάνει:
− Ένα συγκρότημα λεπτοεσχάρωσης δυναμικότητας 100 m3/h.
− Μία δεξαμενή βιοεπιλογής ενεργού όγκου 65 m3.
− Δύο δεξαμενές αερισμού, κάθε μία από τους οποίες διαθέτει ανοξική ζώνη ενεργού όγκου 115 m3 και αερόβια ζώνη ενεργού όγκου 350 m3. Ο αερισμός θα πραγματοποιείται με διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας.
− Δύο δεξαμενές μεμβρανών, στις οποίες εγκαθίστανται μεμβράνες διήθησης ενεργής επιφάνειας 2 x 3.840 m2.
− Μία δεξαμενή αποξυγόνωσης της ιλύος ενεργού όγκου 40 m3.
− Δύο αντλίες ανακυκλοφορίας δυναμικότητας 410 m3/h (η μία εφεδρική).

6. Κτίριο εξυπηρέτησης των MBR, που περιλαμβάνει:
− Δεξαμενή καθαρών ενεργού όγκου 80 m3. Από τη δεξαμενή καθαρών μέσω αντλίας δυναμικότητας 40m3/h πραγματοποιείται η αντίστροφη πλύση των μεμβρανών, ενώ η υπερβάλλουσα παροχή, μέσω αντλητικού συγκροτήματος, οδηγείται για επαναχρησιμοποίηση στην υφιστάμενη δεξαμενή αγροτών (ενεργού όγκου 500 m3) που βρίσκεται στη περιοχή της Νάουσας.
− Αίθουσα χημικών για το χημικό καθαρισμό των μεμβρανών, στην οποία εγκαθίστανται δύο δοχεία ενεργού όγκου 1.000 L για την αποθήκευση NaOCl και κιτρικού οξέως.
− Αίθουσα φυσητήρων, στην οποία εγκαθίστανται οι φυσητήρες αερισμού και πλύσης των μεμβρανών.
− Αίθουσα πινάκων.

7. Επέκταση των έργων επεξεργασίας (αφυδάτωσης) ιλύος για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ποσότητας περίσσειας ιλύος (από την υφιστάμενη ΕΕΛ και τα έργα επέκτασης). Ειδικότερα προβλέπονται:
− Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος ενεργού όγκου 290 m3. Στη δεξαμενή θα οδηγείται η περίσσεια ιλύς από την υφιστάμενη βιολογική βαθμίδα και από τη νέα βιολογική βαθμίδα MBR.
− Εγκατάσταση ενός φυγοκεντρητή στο υφιστάμενο κτίριο αφυδάτωσης δυναμικότητας 240 kg/h (28 m3/h) για την αφυδάτωση της περίσσειας ιλύος. Ο φυγοκεντρητής θα τροφοδοτείται από δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος και θα συνοδεύεται από τον περιφερειακό εξοπλισμό: συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη 2.000 L, δοσομετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη, κοχλία μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύς κτλ.

8. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού για τη μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων της γραμμής MBR στη δεξαμενή αγροτών για επαναχρησιμοποίηση.

9. Κατασκευή νέου υποσταθμού υποβιβασμού της μέσης τάσης και επέκταση του δικτύου διανομής ΧΤ εντός της ΕΕΛ για την εξυπηρέτηση του συνόλου των έργων (υφιστάμενα έργα και έργα επέκτασης).

10. Εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την εξυπηρέτηση του συνόλου των έργων (υφιστάμενα έργα και έργα επέκτασης).

11. Επέκταση του συστήματος αυτοματισμού για την εξυπηρέτηση των έργων επέκτασης.

12. Επέκταση των βοηθητικών δικτύων εξυπηρέτησης της ΕΕΛ για την εξυπηρέτηση του συνόλου των έργων (υφιστάμενα έργα και έργα επέκτασης): Το δίκτυο βιομηχανικού νερού θα επεκταθεί για να εξυπηρετεί τόσο την νέα μονάδα προεπεξεργασίας, όσο και τον νέο βιολογικό αντιδραστήρα. Το δίκτυο πόσιμου  νερού θα επεκταθεί, ώστε να μπορεί να τροφοδοτήσει την νέα δεξαμενή καθαρών της γραμμής των MBR.

13. Επέκταση της εσωτερικής οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του συνόλου των έργων.

14. Για την περιβαλλοντική προστασία της ΕΕΛ προβλέπεται η εγκατάσταση δύο μονάδων απόσμησης, που θα εξυπηρετούν: (α) τα νέα έργα προεπεξεργασίας και τη δεξαμενή εξισορρόπησης και (β) τη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος και τη μονάδα αφυδάτωσης.

Με το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Πάρου και η ΔΕΥΑΠ επιτυγχάνουν την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την αναβάθμιση και των τριών υφιστάμενων Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού στο νησί! Τα σημαντικά αυτά έργα υποδομής, διασφαλίζουν την προστασία του Περιβάλλοντος, προστατεύουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, φροντίζουν με την επανάχρηση στην εξοικονόμηση χιλιάδων κυβικών πόσιμου νερού, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και στηρίζουν μια βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img