Το Εθνικό Κτηματολόγιο έχει ως σκοπό την κτηματογράφηση της Ελλάδας. Με τον όρο κτηματογράφηση εννοούμε την σύνταξη του Κτηματολογίου ή αλλιώς την αποτύπωση και καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση, κ.α.) που έχει ένας δικαιούχος ακίνητης περιουσίας σε μία συγκεκριμένη περιοχή, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Η αποτύπωση και καταγραφή των ως άνω εμπράγματων δικαιωμάτων συνοδεύεται και από μία σειρά επιπλέον πληροφοριών, οι οποίες ολοκληρώνουν την εικόνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Τέτοιες είναι ο τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και λοιπά ληξιαρχικά στοιχεία του φορέα του δικαιώματος που συνοδεύουν την απεικόνιση του εκάστοτε γεωτεμαχίου στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Πρακτικά, με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2664/1998 από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε κάθε μία από τις κατά το ν. 2308/1995 κτηματογραφούμενες περιοχές, αντικαθίσταται το υφιστάμενο έως τότε στις περιοχές αυτές σύστημα μεταγραφών στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία. Τη θέση τους παίρνει το Εθνικό Κτηματολόγιο (κατά τόπους Κτηματολογικά Γραφεία) το οποίο αποτελεί σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών, τεχνικών και άλλων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα κάθε συγκεκριμένης περιοχής.

Στην Πάρο, παρότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας έχει λήξει, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά με τη συλλογή εκπρόθεσμων δηλώσεων. Σε επόμενο στάδιο, ενδεχομένως μέσα στο τρέχον έτος, το Γραφείο Κτηματογράφησης θα συντάξει προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Πρόκειται για το στάδιο της Προανάρτησης κατά το οποίο οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν προκαταρκτικά για τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί. Εντός διαστήματος δύο μηνών θα μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Επανεξέτασης εφόσον διαφωνούν με κάποιο από τα στοιχεία.

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η επεξεργασία των Αιτήσεων Επανεξέτασης, η αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και σε επόμενο στάδιο η διαδικασία της Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου. Κατά την Ανάρτηση εάν ο δικαιούχος δεν συμφωνεί με κάποιο στοιχείο θα μπορεί να υποβάλλει εντός δύο μηνών ένσταση/αίτηση διόρθωσης, δηλαδή αίτηση πρόδηλου σφάλματος(συνήθως για απλά λάθη πχ λανθασμένη αναγραφή ονόματος ή αριθμού συμβολαίου), αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχειών (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδό) ή αίτηση αλλαγής δικαιούχου (εκτοπισμός). Εάν από την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης προκύπτουν αλλαγές, οι θιγόμενοι από αυτές θα ενημερώνονται και θα έχουν το δικαίωμα άσκησης Αντιρρήσεων.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων, οριστικοποιούνται οι κτηματολογικοί πίνακες και ξεκινά να λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο στη θέση του Υποθηκοφυλακείου, με βάση τις πρώτες εγγραφές. Ως «πρώτες εγγραφές» νοούνται κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2664/1998 εκείνες οι οποίες καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία. Η διόρθωση αυτών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του ν.2664/1998 με την οποία θα ασχοληθούμε σε επόμενο άρθρο.

Γεώργιος Γερανάκης – Δικηγόρος