Σημαντικά στοιχεία, αλλά με αρνητικό πρόσημο, προκύπτουν από τα αποτελέσματα της απογραφής σε γεωργία και κτηνοτροφία που διενήργησε κατά το έτος 2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και που αφορούν τόσο στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα όσο και στον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών, αλλά και της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.
Οι στατιστικές πληροφορίες που προκύπτουν αποτελούν οδηγό για τη χάραξη της αγροτικής, οικονομικής, κοινωνικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Επιγραμματικά, στην Επικράτεια καταγράφηκαν 28.244.495 στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (-18,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία), εκ των οποίων το 47,9% αφορά αροτραίες, το 27,4% δενδρώδεις, το 2,1% αμπέλια, το 0,2% θερμοκήπια και το 22,4% λοιπές εκτάσεις.
Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφηκαν 654.486 στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (-34% σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, εκ των οποίων το 20,9% αφορά αροτραίες, το 20,6% δενδρώδεις, το 3,3% αμπέλια, το 0,1% θερμοκήπια και το 55,1% λοιπές εκτάσεις.

Επιμέρους στοιχεία για το Νότιο Αιγαίο

Μεταβολές με αρνητικό πρόσημο, δείχνουν όλα τα επιμέρους στοιχεία στη γεωργία και την κτηνοτροφία στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου την τελευταία δεκαετία και πάντα με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής.
Εκτός της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (-34%), σημαντικές μεταβολές σημειώθηκαν στον αριθμό εκμεταλλεύσεων (-26%), αλλά και στις εκμεταλλεύσεις με χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (-26,3%). Επίσης, αισθητά μειωμένες εμφανίζονται και οι ζωικές μονάδες (-27,1%).
Χαρακτηριστικές είναι οι μειώσεις στις αροτραίες καλλιέργειες κατά 38,1 %, στα αμπέλια και σταφιδάμπελα κατά 37,1%, στις δενδρώδεις καλλιέργειες κατά 23,7%, στα θερμοκήπια κατά 21,5% και στις λοιπές εκτάσεις κατά 28,8%.
Προβληματισμό προκαλούν οι αριθμοί στις εκμεταλλεύσεις ζώων κατά είδος, με αρνητικές μεταβολές στα βοειδή κατά 37,7%, στα προβατοειδή κατά 26,1%, στα αιγοειδή κατά 38,2%, στους χοίρους κατά 59,9% και στα πουλερικά κατά 59,7%.
Οι κάτοχοι και τα μέλη της οικογένειάς τους που απασχολήθηκαν στη γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 30,7%, όπως και οι εποχικοί εργάτες κατά 35,2%, ενώ μικρή αύξηση κατά 2,8% καταγράφηκε στους μόνιμους εργάτες.
Τέλος, στη μελισσοκομία οι εκμεταλλεύσεις υπέστησαν μείωση 26,3% και ο αριθμός των κυψελών μειώθηκε κατά 14,8%.

«Στροφή» στη βιολογική εκμετάλλευση

Βέβαια, εκτός των παραπάνω, υπάρχει το ενθαρρυντικό στοιχείο της «στροφής» αρκετών παραγωγών στη βιολογική γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, την τελευταία δεκαετία. Η επαγγελματική ενασχόληση με τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία είναι μια δραστηριότητα, που εδώ και αρκετά χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερους αγρότες, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν μέχρι πρότινος ιδιαίτερη σχέση με τον χώρο, αλλά αποφασίζουν να ρισκάρουν και να ασχοληθούν μ’ έναν κλάδο αρκετά κερδοφόρο, αν ακολουθηθούν με συνέπεια οι αρχές του.
Στο Νότιο Αιγαίο τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα, οι εκμεταλλεύσεις κατέγραψαν μεταβολή +162,2% και οι βιολογικές εκτάσεις (στρέμματα) +386,4%. Στη βιολογική κτηνοτροφία οι αριθμοί στις εκμεταλλεύσεις ζώων κατά είδος, σημείωσαν άνοδο στα βοειδή κατά 111%, στα προβατοειδή κατά 228,6%, στα αιγοειδή κατά 157,1%, στους χοίρους κατά 300% και στα πουλερικά κατά 100%.

bluestarferries

goldenstarferries