Για την Τρίτη 16 Μαΐου και ώρα 7.00 μ.μ., έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο του ΚΕΠ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
 2. Έγκριση 2ης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αντιπάρου.
 3. Έγκριση 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αντιπάρου.
 4. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αρ. 25/2023 για έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αντιπάρου.
 5. Λήψη κανονιστικής απόφασης για διακοπή βαριάς όχλησης οικοδομικών εργασιών κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.
 6. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αρ. 12/2023 και λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων και θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο.
 7. Λήψη κανονιστικής απόφασης περί εγκρίσεως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
 8. Λήψη απόφασης για την έκτακτη ανάγκη υδροδότησης της περιοχής Αγίου Γεωργίου με μονάδα αφαλάτωσης.
 9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση από το Δήμο Αντιπάρου παραχώρησης οριζοντίου ιδιοκτησίας ακινήτων ιδιοκτησίας του, η οποία παραχωρήθηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος εξέλιπε.
 10. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αντιπάρου έτους 2022.
 11. Αιτήματα ύδρευσης.
 12. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων σε αιτούμενες επιχειρήσεις.
 13. Λήψη απόφασης για πρόθεση συνεργασίας με την Common Seas για το πρόγραμμα Clean Blue Promise στην Αντίπαρο για τη μείωση της κατανάλωσης και της ρύπανσης των πλαστικών μιας χρήσης.