Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου και ώρα 12:00, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, πρόκειται να συνεδριάσει η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για την Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ: 902ΕΟΡΔΩ-ΗΑΤ) της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής προσλήψεων – αξιολόγησης προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023.

Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων – εργασιών – προμηθειών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023.

Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023.