Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
- Advertisement -spot_img

Συνεδριάζει με 20 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Πάρου

Για την προσεχή Τετάρτη (1η Φεβρουαρίου) και ώρα 7.30 μ.μ. έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2023.
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 2ο: Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023.
(Εισηγητής: Καλπάκογλου Ιωσήφ, υπάλληλος ΚΔΕΠΑΠ).

Θέμα 4ο: Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 5ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2023-2024 ως περίοδο ευαισθητοποίησης και εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην Πάρο και ορισμός επιτροπής κυκλικής οικονομίας του Δήμου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Άννα Μαρίας Κυπραίου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc και ποδηλάτων στη θέση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ – ΚΑΤΣΙΚΙ» Κοινότητας Πάρου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για άρση κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής οχήματος του Δήμου Πάρου σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 9ο: Παραχώρηση αιγίδας στην «Sportevent» για τη πραγματοποίηση  της αθλητικό – τουριστικής διοργάνωσης με τίτλο «PAROS WAY».
(Εισηγητής: Λεμονής Χρήστος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πάρου).

Θέμα 10ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 11ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 12ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 13ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης για την δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

Θέμα 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ..
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

Θέμα 17ο: Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού αντικειμένων Δήμου Πάρου άνευ αξίας και γνωμοδότησης για την καταστροφή τους.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

Θέμα 18ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 των επιτροπών παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

Θέμα 19ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

Θέμα 20ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, του άρθρου 221 παρ. 11β και 11δ του Ν. 4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img