Για την Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρα 8.00 μ.μ, στο κτίριο του Κ.Ε.Π., έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αντιπάρου.

Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για την μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (Π.Δ. 270/81).

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για έγκριση σύμβασης συνεργασίας για ανακύκλωση βρωσίμων λιπών & ελαίων μεταξύ του Δήμου Αντιπάρου και της FARGECO HELLAS Ε.Π.Ε.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης σχετικα με τον καθορισμό των χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση ξύλινου διαδρόμου και συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ (Seatrac) στη θέση Α’ Ψαραλυκή του δήμου Αντιπάρου.

Θέμα 6ο: Αιτήματα ύδρευσης.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων σε αιτούμενες επιχειρήσεις.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του δήμου Αντιπάρου και της Animal Action Greece και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή αυτού.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets