Για αύριο Τετάρτη (5/7) και ώρα 10:00 έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πάρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου».

Θέμα 2ο: Αίτηση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες & Κώστος του Δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Μάρπησσας», λόγω μερικής τροποποίησης φυσικού αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου» προς την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ.

Θέμα 3ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Επέκταση δυναμικότητας  εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου».

Θέμα 4ο: Τρίτη αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 5ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείριση αυξανόμενων αναγκών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ΑΝΕΛΙΞΗ».

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια  με τίτλο «Επέκταση δυναμικότητας μονάδος αφαλάτωσης Παρασπόρου με προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού παροχής 2.500m³/ημέρα».

Θέμα 7ο: Απολογισμός και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων του έτους 2022.

Θέμα 8ο: Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος οικονομικού έτους 2022.

Θέμα 9ο: Αίτηση πολιτιστικού οργανισμού «PAROS FESTIVAL ΑΜΚΕ» για συνεργασία σε δράση με θέμα με το νερό και το περιβάλλον

Θέμα 10ο: Θέματα – αιτήσεις πολιτών.

bluestarferries

goldenstarferries