Συνεδριάζει (5/9) με επτά θέματα το Δ.Λ.Τ. Πάρου-Αντιπάρου

151

Για την ερχόμενη Τρίτη (5/9) και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής), έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και αποδοχή μελέτης «Βελτίωση χερσαίου χώρου Πούντας».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση χερσαίου χώρου Πούντας».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παραχώρησης χώρων για δημιουργία εργοταξίου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή περιμετρικής κρηπίδωσης υφιστάμενου μόλου λιμένα Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα για παραχώρηση χώρου στην εξομοιούμενη ζώνη του ΑΚ Νάουσας.

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα για παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας λιμενικής ζώνης λιμένος Παροικίας.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets