Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει αύριο Παρασκευή (9/2) και ώρα 10:00, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, η Δημοτική Επιτροπή του δήμου Πάρου. Αναλυτικά τα θέματα:

Θέμα 1o: Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου για το B’ εξάμηνο του έτους 2023.

Θέμα 2ο: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου έτους 2023.

Θέμα 3ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το Δ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση του άρθρου 14 του πλαισίου κανονισμού για την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πάρου σύμφωνα με τη με αρ. 185/2022(ΑΔΑ:9ΟΧΔΩΞΓ-04Φ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με τη με αρ. 96/2023(ΑΔΑ:Ψ8ΡΠΩΞΓ-ΟΦΗ)απόφαση.

Θέμα 5ο: Προκήρυξη θέσεων εργασίας καλλιτεχνικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Πάρου.

Θέμα 6ο: Έγκριση μετακινήσεως αιρετών του Δήμου Πάρου, καθώς και της κάλυψης των δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούντην«Παροχή υπηρεσιών για τη χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήματος».

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο Δήμο Πάρου και σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν την «Παροχή υπηρεσιών για τη φυτοπροστασία των φοινικοειδών του Δήμου Πάρου για τα έτη 2024 και 2025».

Θέμα 10ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «Βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης δημοτικών οδών Αγίας Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλλα της Παροικίας Πάρου».

bluestarferries

goldenstarferries