Υπεγράφη την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, σύμβαση παροχής υπηρεσιών για «Περισυλλογή και Φιλοξενία Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς», ανάμεσα στον Δήμο Πάρου και τον Σύλλογο Προστασίας Ζώων Πάρου – PAWS Δρυός Πάρου.

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι οι υπηρεσίες περισυλλογής, φιλοξενίας, φροντίδας και επανένταξης εν γένει αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 24/2023 μελέτης της ∆/νσης Πολεοδομικού Σχεδιαμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμ. 234/2023(Ψ06ΤΩΞΓ-55Φ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί εγκρίσεως πρακτικού διαπραγμάτευσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.996,80 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μέσω Δημοτικών Πόρων. Πιο συγκεκριμένα, στις υπηρεσίες, περιλαμβάνονται εργασίες περισυλλογής, φιλοξενίας, νοσηλείας και φαρμακευτικής περίθαλψης υπό την καθοδήγηση αρμόδιου κτηνιάτρου, σίτισης, φροντίδα και προστασίας, μεταφοράς και επανένταξης αδέσποτων ζώων. Όλες οι εργασίες τέλος θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση και επίβλεψη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.