Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
- Advertisement -spot_img

Συνεργασία των δήμων Αντιπάρου και Πάρου για αρμοδιότητες πολεοδομίας

Σε σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας προχώρησαν οι δήμοι Πάρου και Αντιπάρου, για την υποστήριξη της άσκησης αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, καθώς δεν υφίσταται Υπηρεσία Δόμησης στον δήμο Αντιπάρου και δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες που προβλέπει η νομοθεσία.

Έτσι, ο δήμος Πάρου αναλαμβάνει να υποστηρίξει τον δήμο Αντιπάρου για θέματα υπηρεσίας δόμησης και συγκεκριμένα στην άσκηση αρμοδιότητας έκδοσης οικοδομικών αδειών και συναφών πράξεων και εγκρίσεων καθώς και λοιπών διοικητικών πράξεων, στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αντιπάρου.

Η υποστήριξη συνίσταται στον έλεγχο των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των όρων δόμησης των μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, των όρων δόμησης των οικοπέδων και αγροτεμαχίων, την έκδοση βεβαιώσεων αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, τον ορισμό των προσωρινών οριογραμμών ρεμάτων, των προεγκρίσεων και εγκρίσεων των οικοδομικών αδειών και των αναθεωρήσεων αυτών, των βεβαιώσεων χρήσεων γης, τις ηλεκτροδοτήσεις των ακινήτων, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών με την σύνταξη των εκθέσεων αυτοψίας και της επιβολής και καταλογισμού των προστίμων, τις εισηγήσεις των αυθαιρέτων στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), τη διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων.

Για την διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1) Η υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ο προέλεγχος αυτών, θα διενεργείται στην έδρα της Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του δήμου Πάρου.

2) Ο έλεγχος και η έκδοση των διοικητικών πράξεων των αντικειμένων της παρούσης θα διενεργείται εξ αποστάσεως, στην έδρα της Υ.ΔΟΜ. του δήμου Πάρου.

3) Η διαδικτυακή ανάρτηση και η αρχειοθέτηση των διοικητικών πράξεων και εγγράφων που θα εκδίδονται κατά εφαρμογή της παρούσας, θα διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και με αποκλειστική ευθύνη της Υ.ΔΟΜ. του δήμου Πάρου.

4) Τα έξοδα των μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υ.ΔΟΜ. του δήμου Πάρου στα διοικητικά όρια του δήμου Αντιπάρου, θα βαρύνει τον δήμο Αντιπάρου.

5) Το πολεοδομικό τέλος 5% που έχει οριστεί έως τώρα για την έκδοση των οικοδομικών και των αναθεωρήσεων αυτών, καθώς και η εισφορά ΚΗ 75%, όπως επίσης και τυχόν νέων που θα οριστούν, θα καταλογίζονται στην Υ.ΔΟΜ που θα χρεώνεται η έκδοση της προέγκρισης κάθε οικοδομικής άδειας. Το τέλος αυτό θα λειτουργεί ως ανταποδοτικό όφελος προς τον δήμο Πάρου, για όλα τα έξοδα που αυτός θα πραγματοποιεί για την σωστή εκτέλεση της σύμβασης.

6) Το αρχείο των οικοδομικών αδειών των ιδιοκτησιών που αφορούν τον δήμο Αντιπάρου, θα μεταφερθεί άμεσα στον δήμο Πάρου.

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img