Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται να μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πάρου, την Παρασκευή (29/9) και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αίτημα παράτασης εργασιών για το έργο «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αλυκής-Κάμπου με δίκτυο αφαλάτωσης».

Θέμα 2ο: Έγκριση του Πρακτικού  IΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου για την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης του οικισμού των Λευκών Πάρου».

Θέμα 3ο: Έγκριση του Πρακτικού  IΙΙ  του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης».

Θέμα 4ο: Έγκριση του Πρακτικού IV του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χημικών προϊόντων».

Θέμα 5ο: Έγκριση του Πρακτικού IΙ του ανοιχτού διαγωνισμού με αξιολόγηση μελέτης, κάτω των ορίων, για την εκτέλεση έργου με αντικείμενο: «Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κρωτήρι Πάρου».

Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Έλεγχος, καθαρισμός και επισκευή εισροών αποχετευτικών αγωγών και πλήρης καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων».

Θέμα 7ο: Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2023.

Θέμα 8ο:  Πέμπτη αναμόρφωση Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 9ο: Έγκριση πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτόμενων της ΣΟΧ 1/2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Σημειώνεται ότι, για τα μέλη του Δ.Σ. που δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets