Για την Δευτέρα 22 Απριλίου και ώρα 14:00 έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αντιπάρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας – κατακύρωση αποτελέσματος του υπ’ αριθμ. 344585 ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Αντιπάρου» με αριθμό πρωτοκόλλου Διακήρυξης 305/08.02.2024.

Θέμα 2ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και συντήρησης χώρων 2024.

Θέμα 4ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2024 & 2025», συνολικού προϋπολογισμού 176.163,32 €, συμπ/νου του ΦΠΑ.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση τριών (3) ακινήτων (γεωτεμαχίων) από τον Δήμο Αντιπάρου που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης (Parking).

Θέμα 6ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου του Δήμου Αντιπάρου (LIFE18 IPE/GR/000013 ‘LIFE IP CEI Greece’)», συνολικού προϋπολογισμού 217.000,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την άδεια κατ’ εξαίρεσης οδήγησης των δημοτικών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου που δεν κατέχουν θέση οδηγού.