Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», στην προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων», εντάσσεται το έργο Αναβάθμισης Υποδομών Ύδρευσης Πάρου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.056.700 €, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με την ολοκλήρωσή του το νησί της Πάρου θα διαθέτει πλήρως λειτουργική μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2.500 μ3/την ημέρα και πλήρως λειτουργικό νέο δίκτυο ύδρευσης, μήκους αγωγών 27,5 χλμ στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου (οικισμοί Προδρόμου, Μαρμάρων και Μώλου). Η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει σε ιδιόκτητο οικόπεδο του δήμου Πάρου, στον Παρασπόρο, ενώ στο ίδιο οικόπεδο λειτουργούν οι ήδη υπάρχουσες μονάδες αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2×1.150 m3/ημέρα και οι υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις.

Στο εν λόγω έργο περιλαμβάνονται συνοπτικά οι εξής εργασίες:

1) Πλήρης αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Αρχίλοχου με σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατάλληλων διαμέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής παροχή και πίεση σε όλα τα σημεία του δικτύου.

2) Εγκατάσταση του απαραίτητου σύγχρονου εξοπλισμού (φρεάτια, δικλίδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές, κλπ, που θα δίνει τη δυνατότητα της ευχερούς παρακολούθησης της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

3) Σύνδεση όλων των υφιστάμενων φρεατίων υδρομετρητών στο νέο δίκτυο ύδρευσης.

4) Κατασκευή νέων καταθλιπτικών αγωγών υδροδότησης της υφιστάμενης δεξαμενής αποθήκευσης νερού από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις της περιοχής.

5) Κατασκευή νέων συνδέσεων παροχών υδροδότησης και αντικαταστάσεις (μετακινήσεις) των υφιστάμενων συνδέσεων.

6) Τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών και σύνδεση τους με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

Σημειώνεται ότι, το συνολικό μήκος των προς κατασκευή αγωγών εκτιμάται σε 27.500 μέτρα. Δικαιούχος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πάρου, ενώ ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2025 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2026.