Στο πλαίσιο πρόληψης, προετοιμασίας και ετοιμότητας ενόψει πιθανού φυσικού κινδύνου και µε άµεσο στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από µια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή, ο δήμος Πάρου όρισε χώρους καταφυγής πολιτών σε έκτακτες καταστάσεις πολιτικής προστασίας.

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης / συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, όταν εκδηλώνεται η πρώτη αντίδραση σε µια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή.

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι οι χώροι καταφυγής δύνανται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (π.χ. με σκηνές ή τροχόσπιτα), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών (περίπου δύο), δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (π.χ. σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους), εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Επισυνάπτεται ο διαδικτυακός σύνδεσμος με τους χώρους καταφυγής και τα λοιπά σημεία Πολιτικής Προστασίας για την Νήσο Πάρου: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1emOS356yEreJzumli1Ni_8mrRhugBBg&ll=37.05000067941609%2C25.189951490243704&z=12&fbclid=IwAR3hgdwXk3Z4N6xD2MvcBKedavXGe_CSPVCtEdD49KdIwtIqsbVqqaG-cOk

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets