Με τη χρηματοδότηση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εγκαινιάζει τη νέα χρηματοδοτική περίοδο των Ευρωπαϊκών πόρων της, στον τομέα της Παιδείας. Για τον σκοπό αυτό, ο περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, καλεί τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου να καταθέσουν προς αξιολόγηση τις προτάσεις που έχουν ετοιμάσει, για την κατασκευή, επέκταση ή αναβάθμιση Βρεφονηπιακών ή Παιδικών Σταθμών.

Ειδικότερα, η πρόσκληση έχει τίτλο «Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής / φροντίδας», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» – Ταμείο ΕΤΠΑ. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους Δήμους.

Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης και συμπλήρωσης των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί) και περιλαμβάνει κατασκευή – αναβάθμιση – επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια σχετικού εξοπλισμού λειτουργίας, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση των παιδιών της Περιφέρειας σε δομές παιδικής φροντίδας και να καλυφθούν οι διογκούμενες ανάγκες, λόγω των θετικών δημογραφικών τάσεων καθώς και της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού προσχολικής ηλικίας στην Περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ στην διεύθυνση http://logon.ops.gr. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 01.11.2023 και λήξης η 31.01.2024.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κα Αγάπη Αδαμοπούλου, τηλέφωνο: 2281360824, e-mail: aadamopoulou@mou.gr και για τεχνικά θέματα ο κ. Μανώλης Σιγάλας, τηλέφωνο 2281360832 e-mail: msigalas@mou.gr (Υπεύθυνος ΟΠΣ της ΕΥΔ).
Περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Πρόγραμμα, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr.