Πρόσκληση σε 1.950 άνεργους πτυχιούχους τεχνικής – πολυτεχνικής κατεύθυνσης για να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες μέσα από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις νέων πτυχιούχων έως 29 ετών σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας» απευθύνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Το ΤΕΕ σημειώνει πως παρά το ότι η ονομασία του προγράμματος αναφέρεται σε πτυχιούχους, το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε πτυχιούχους όσο και σε διπλωματούχους, δηλαδή σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνικής – Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης, που είναι άνεργοι.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Οι αιτούντες να διαθέτουν κάρτα ανεργία σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική η φοιτητική ιδιότητα.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος.
 • Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής-πολυτεχνικής κατεύθυνσης από σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένες από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά την τελευταία διετία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων των συμμετεχόντων, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα τους, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις και οριζόντιες δεξιότητες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Στους ωφελούμενους που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση προγραμμάτων συνολικής διάρκειας 390 ωρών θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.950 ευρώ (δηλ. 5 ευρώ ανά ώρα), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν εξ αρχής τον τρόπο συμμετοχής τους (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), ενώ ο πάροχος κατάρτισης διευκολύνει όσους έχουν επιλέξει την εξ αποστάσεως συμμετοχή και αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα με τη δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης.

Τα εξατομικευμένα αντικείμενα κατάρτισης ανάμεσα στα μπορούν να επιλέξουν οι ωφελούμενοι είναι τα εξής:

 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
 • Στέλεχος Διαχείρισης και ασφάλειας Ποιότητας Τροφίμων
 • Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων
 • Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων-Πράσινες & Κοινωνικές Δημόσιες Συμβάσεις- Κρατικές Ενισχύσεις
 • Θεσμικό και Νομικό Πλαίσιο στον Τομέα της Ενέργειας, Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 • Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Μελετών και Διαχείρισης Έργων
 • Ειδικός Συστημάτων GIS
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
 • Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα, στην πλατφόρμα https://apko07.tee.gr, μέσω της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και την αίτηση συμμετοχής όπως και να αναρτήσουν ψηφιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, το ΤΕΕ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 2103291300 και μέσω e-mail: apko07@central.tee.gr.