Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Γεώργιου Ζερβού, η πράξη «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Πάρου και Αντιπάρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων (ΕΤΠΑ)».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 7.507.608,00 ευρώ και την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη στα 7.477.613,70 ευρώ.

Στην πράξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πέντε υποέργα:

Υποέργο 1: Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥT Πάρου.
Αφορά στην κατασκευή της Β’ Φάσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου Πάρου συνολικής χωρητικότητας 160.111 m3 (Β’ φάση) για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων των αστικών αποβλήτων των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου και των υπολειμμάτων επεξεργασίας, καθώς και την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤ με την προσθήκη μονάδας αντίστροφης όσμωσης (R/O). Επίσης, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η δοκιμαστική λειτουργία των έργων – εξοπλισμού της ΕΕΣ.

Υποέργο 2: Κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Πάρου.
Αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Πάρου, συνολικής δυναμικότητας 1.500 τόνων/έτος παραγόμενα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πάρου.

Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Κατασκευή της Β φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥT Πάρου».

Υποέργο 4 & 5: Αρχαιολογικές εργασίες για την κατασκευή του ΧΥΤ και ΜΕΒΑ Πάρου.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών.
Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης είναι άμεσα συνυφασμένη με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) αναφορικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιοχή. Τα προτεινόμενα έργα αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ασφαλή και ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων στην περιοχή. Με τα προτεινόμενα έργα επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της διαχείρισης των απορριμμάτων με το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον ΕΣΔΑ καθώς και η εφαρμογή των στόχων της Οδηγίας 2008/98 και του Νόμου 4042/2012.