Όπως γνωστοποιήθηκε από τον δήμο Πάρου, όσοι ενδιαφέρονται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων και κατά συνέπεια παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου, μπροστά από το κατάστημά τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο Γραφείο Εσόδων (e.tzanakopoulou@paros.gr) ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (protokolo@paros.gr) για τον περαιτέρω έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, την καταβολή του ανάλογου τέλους και κατόπιν την έκδοση της σχετικής άδειας παραχώρησης του χώρου.

Η παραχώρηση ισχύει, από την έγκρισή της έως το τέλος του τρέχοντος έτους και για το 2024, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για υφιστάμενες επιχειρήσεις, είναι η 15η Απριλίου 2024. Πέραν της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης η χρήση θα θεωρείται ως αυθαίρετη και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις, πλην ορισμένων αιτιολογημένων εξαιρέσεων (όπως π.χ. τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν καταστήματα των οποίων η άδεια λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδόθηκε μετά τις 15 Απριλίου του τρέχοντος έτους).

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται: (α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, καθώς επίσης (β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού (άρθρο 16, παρ. 4, Ν. 3254/04).

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρο πεζοδρομίου από τον δήμο είναι: (α) η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων κάθε είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 Ν. 3463/2006) και (β) η επιχείρηση να διαθέτει την απαραίτητη βάσει νόμου «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος» ή «Γνωμοδότηση λειτουργίας καταστήματος», για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τέλος, σημειώνεται ότι, η μερική καταβολή του οφειλόμενου τέλους δεν νομιμοποιεί τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και κατά συνέπεια το πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης επιβάλλεται επί του συνολικού τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Επίσης, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν παράταση ωραρίου μουσικής, παρομοίως οφείλουν να αιτηθούν στο αρμόδιο τμήμα αδειοδοτήσεων (δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής αίτησης, η διάρκεια της άδειας παράτασης ισχύει από την έγκρισή της έως το τέλος του τρέχοντος έτους).