Από τον Τομέα Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Πάρου λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 85/2023 (ΑΔΑ: 64ΑΩΩΞΓ-ΘΓΡ), δηλαδή τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου και την απόφαση 305/2022 (ΑΔΑ:6ΙΠ9ΩΞΓ-7ΔΧ) της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πάρου με θέμα: “Καθορισμός του ύψους τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Πάρου για το οικονομικό έτος 2023”, ισχύουν νέες αλλαγές από 4/5/2023 για τα τέλη κοιμητηρίων, για τις εκταφές και παρακαλούμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας να καλέσετε στο τηλ.: 2284360176, κ. Κατερίνα Βαζαίου.

Οι αλλαγές που επισημαίνονται είναι οι παρακάτω:

  • Η 2η Εκταφή δεν πληρώνεται από τον πολίτη.
  • Η κατασκευή νέου τάφου πληρώνεται από τον πολίτη (εάν θα τον απαιτήσει ως προτίμησή του και εφόσον υπάρχει η χωρική δυνατότητα εντός του κοιμητηρίου) σε 100 € για το έτος 2023.
  • Πρόστιμο ανά μήνα εκπρόθεσμης εκταφής, εκτός του 1ου μηνός, σε 15 € τον μήνα με ανώτερο όριο τα 1000 €.
  • Ετήσιο τέλος συντήρησης οικογενειακού τάφου 30 €, ξεκινάει από το έτος 2023.
  • Για το κοιμητήριο της Παροικιάς όσες ταφές έγιναν κατά το έτος 2021 και μέχρι την 4/5/2023 θα έχουν 4ετή διάρκεια, ενώ όσες ταφές έγιναν από την 4/5/2023 και μετά θα έχουν 3ετή διάρκεια, μέχρι την λειτουργία νέου κοιμητηρίου για την Παροικιά.

Ισχύουν επίσης τα ίδια με προηγούμενα έτη:

  • Ετήσιο τέλος φύλαξης οστών για το μονό κυτίο καθώς και το ετήσιο τέλος φύλαξης τέφρας 20 €, το ετήσιο τέλος φύλαξης οστών για το διπλό κυτίο φύλαξης 30 € και το ετήσιο τέλος για το ιδιωτικό οστεοφυλάκιο Νάουσας σε 30 €.
  • Εάν δεν καταβληθεί τέλος φύλαξης οστών για τρία συνεχή έτη από τους υπόχρεους, και αφού εξαντληθεί κάθε περιθώριο επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και ενδιαφερόμενων, τα οστά θα μεταφέρονται στο χωνευτήριο.