Από τον Τομέα Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Πάρου λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 85/2023 (ΑΔΑ: 64ΑΩΩΞΓ-ΘΓΡ), δηλαδή τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου και την απόφαση 305/2022 (ΑΔΑ:6ΙΠ9ΩΞΓ-7ΔΧ) της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πάρου με θέμα: “Καθορισμός του ύψους τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Πάρου για το οικονομικό έτος 2023”, ισχύουν νέες αλλαγές από 4/5/2023 για τα τέλη κοιμητηρίων, για τις εκταφές και παρακαλούμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας να καλέσετε στο τηλ.: 2284360176, κ. Κατερίνα Βαζαίου.

Οι αλλαγές που επισημαίνονται είναι οι παρακάτω:

  • Η 2η Εκταφή δεν πληρώνεται από τον πολίτη.
  • Η κατασκευή νέου τάφου πληρώνεται από τον πολίτη (εάν θα τον απαιτήσει ως προτίμησή του και εφόσον υπάρχει η χωρική δυνατότητα εντός του κοιμητηρίου) σε 100 € για το έτος 2023.
  • Πρόστιμο ανά μήνα εκπρόθεσμης εκταφής, εκτός του 1ου μηνός, σε 15 € τον μήνα με ανώτερο όριο τα 1000 €.
  • Ετήσιο τέλος συντήρησης οικογενειακού τάφου 30 €, ξεκινάει από το έτος 2023.
  • Για το κοιμητήριο της Παροικιάς όσες ταφές έγιναν κατά το έτος 2021 και μέχρι την 4/5/2023 θα έχουν 4ετή διάρκεια, ενώ όσες ταφές έγιναν από την 4/5/2023 και μετά θα έχουν 3ετή διάρκεια, μέχρι την λειτουργία νέου κοιμητηρίου για την Παροικιά.

Ισχύουν επίσης τα ίδια με προηγούμενα έτη:

  • Ετήσιο τέλος φύλαξης οστών για το μονό κυτίο καθώς και το ετήσιο τέλος φύλαξης τέφρας 20 €, το ετήσιο τέλος φύλαξης οστών για το διπλό κυτίο φύλαξης 30 € και το ετήσιο τέλος για το ιδιωτικό οστεοφυλάκιο Νάουσας σε 30 €.
  • Εάν δεν καταβληθεί τέλος φύλαξης οστών για τρία συνεχή έτη από τους υπόχρεους, και αφού εξαντληθεί κάθε περιθώριο επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και ενδιαφερόμενων, τα οστά θα μεταφέρονται στο χωνευτήριο.
bluestarferries

goldenstarferries