Για την προσεχή Κυριακή 2 Απριλίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία του Συνεταιρισμού, προγραμματίζεται Γενική Συνέλευση των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 2021.

Θέμα 3ο: Ορισμός οικονομικών ελεγκτών για την οικονομική χρήση 2022.

Θέμα 4ο: Πορεία και τροποποίηση επενδυτικού προγράμματος (Υλοποίηση και τροποποίηση επενδυτικού ενταγμένου στη Δράση 4.2.1. Πρόταση για νέα επενδυτικά προγράμματα. Νέο χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών προγραμμάτων).