Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα η βεβαίωση οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση προς τα Επιμελητήρια, οι οφειλές για τα τέλη 2019-2023 αναμένεται να βεβαιωθούν τμηματικά σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες:
– Για τέλη ΓΕΜΗ έτους 2019: Το διάστημα από 10 έως 20/4/2024.
– Για τέλη ΓΕΜΗ έτους 2020: Το διάστημα από 1 έως 10/5/2024.
– Για τέλη ΓΕΜΗ έτους 2021: Το διάστημα από 20 έως 30/5/2024.
– Για τέλη ΓΕΜΗ έτους 2022: Το διάστημα από 10 έως 20/6/2024.
– Για τέλη ΓΕΜΗ έτους 2023: Το διάστημα από 1 έως 10/7/2024.

Οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Σύμφωνα με την παρ.1 α) του άρθρου 49 του ν. 4919/2022 το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Με βάση τα παραπάνω και για την αποφυγή της βεβαίωσης τελών στις Δ.Ο.Υ., η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συνιστά την προσοχή των εγγεγραμμένων μελών της: α) είτε στην τακτοποίηση των τελών, β) είτε, εφόσον έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους, στην προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης διακοπής εργασιών στα κατά τόπους γραφεία ή στο email gemh@cycladescc.gr.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά τη συνδρομή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και όχι τη συνδρομή στο Επιμελητήριο Κυκλάδων και παρακαλεί τα μέλη του να δώσουν τη δέουσα προσοχή ώστε η εφαρμογή της νομοθεσίας να μην επηρεάσει οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησής τους. Για τον έλεγχο και την καλύτερη διαχείριση των οφειλών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μπορεί κανείς να εισέρχεται στον σύνδεσμο https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets