Στην τυπική θέσπιση κανονισμού για τη βελτίωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) και άλλων συστημάτων ποιότητας για το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά και τα αγροτικά προϊόντα -τόσο εντός, όσο και εκτός διαδικτύου- και παράλληλα για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης των ΓΕ, προχώρησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η συμφωνία αυτή αναμένεται ότι θα αποφέρει απτά οφέλη στην αγροτική οικονομία και θα διαφυλάξει τη γαστρονομική κληρονομιά της Ε.Ε. σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταξύ των βελτιώσεων του υφιστάμενου συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

  • Ενίσχυση του ρόλου των ομάδων παραγωγών με την παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των γεωγραφικών τους ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης των μελών τους στα δίκτυα επιβολής της νομοθεσίας για τη διανοητική ιδιοκτησία.
  • Τη δυνατότητα των κρατών μελών να ορίζουν ομάδες παραγωγών ως «αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών» με αποκλειστικά δικαιώματα που πρέπει να ασκούνται εξ ονόματος όλων των παραγωγών του προϊόντος που φέρει ΓΕ.
  • Επιβεβαίωση του ρόλου της Επιτροπής στην εξέταση των αιτήσεων καταχώρισης προϊόντων ως ΓΕ.
  • Καλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, σε ονόματα τομέων που περιέχουν γεωγραφικές ενδείξεις, μέσω γεωγραφικού αποκλεισμού για τον σκοπό αυτό, έχει ανατεθεί στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO) η δημιουργία συστήματος πληροφοριών και προειδοποιήσεων για τα ονόματα τομέα.
  • Μεγαλύτερη προστασία μιας ονομασίας ΓΕ που προσδιορίζει ένα συστατικό όταν αυτό χρησιμοποιείται στην ονομασία ενός σχετικού μεταποιημένου τροφίμου στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ενημερώνονται οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και να αναφέρεται το ποσοστό του συστατικού.