Την παράταση της προθεσμίας, εντός της οποίας οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.) υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο ν. 4673/2020, ώστε να μην διαγραφούν από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, προβλέπει ρύθμιση σε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 36 προβλέπεται ότι: «Όσοι Α.Σ. λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως τις 30.6.2024. Η προσαρμογή του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ. που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 14. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, για τους Α.Σ. που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 31 και διαγράφονται από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών».

bluestarferries

goldenstarferries