Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των 8 τμημάτων Τεχνικού Ασφαλείας για το α’ εξάμηνο 2024 για 213 επιχειρήσεις. Η διαδικασία για την υποβολή των επόμενων τμημάτων που θα πραγματοποιηθούν το β’ εξάμηνο συνεχίζεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό έχει τη δυνατότητα να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του, εφόσον το επιθυμεί και αφού λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να διαθέτει εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο και έως 30 Ιουνίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα τμήματα του β’ εξαμήνου, βάσει των διαδικασιών που ορίζει το Υπουργείο Εργασίας (υποβολή τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή τους). Όσοι έχουν ήδη υποβάλει δικαιολογητικά θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα λάβουν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.  Αίτηση επιμόρφωσης συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου.
2.  Εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (προσωποποιημένη πληροφόρηση επιχείρησης taxisnet).
3.  Στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή στοιχεία νομικού προσώπου σε περίπτωση άλλης νομικής μορφής (ΙΚΕ, ΟΕ/ΕΕ, ΑΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ κοκ).
4. Πτυχίο / δίπλωμα / απολυτήριο λυκείου τεχνικής ειδικότητας (αφορά μόνο τη β’ κατηγορία).

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με την αποστολή τους μέσω email στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κατάρτισης (τηλ. 2281082346, εσωτερικό 5) και το γραφείο Πάρου (τηλ. 2284023031).