Λίγες μέρες έμειναν για την ολοκλήρωση των εγγραφών στα τμήματα των Δημόσιων Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι λυκείου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά (https://diek.it.minedu.gov.gr/), απευθείας στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του υπουργείου Παιδείας, μέχρι και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.
Υπενθυμίζεται ότι στην Πάρο πρόκειται να λειτουργήσουν δύο τμήματα, του Δ.Ι.Ε.Κ. Σύρου: «Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας» και «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)».

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με βάση τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζόμενων όπου λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών (απολυτήριο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο).
β) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή τέκνου, πέντε (5) μόρια,
γ) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου, τρία (3) μόρια.
δ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής τρία (3) μόρια.
Για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1.

Γενικές πληροφορίες:

• Η φοίτηση στα Δημόσια I.E.K. παρέχεται δωρεάν.
• Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκινούν 28-08-2023 και λήγουν την Δευτέρα 06-09-2023.
• Το ΔΙΕΚ εξυπηρετεί το κοινό καθημερινά από 01-09/2023 απογευματινές ώρες μετά τις 15:00 και έως 19:00.
• Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους. Για την έναρξη των μαθημάτων θα βγει αναλυτική ανακοίνωση.
• Ταυτόχρονη φοίτηση σε Ε.ΠΑΛ. και Ι.Ε.Κ. ή σε 2 Ι.Ε.Κ. ή σε οποιοδήποτε εξάμηνο ΙΕΚ και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.
• Ο καταρτιζόμενος μπορεί να οριστικοποιήσει την εγγραφή του σε ένα (1) μόνο Ι.Ε.Κ., Δημόσιο ή Ιδιωτικό και σε μία μόνο ειδικότητα.
• Όσοι υποψήφιοι δεν επιλέχθηκαν στην πρώτη προτίμησή τους μπορούν κατά την εγγραφή τους να ζητήσουν βελτίωση. Η βελτίωση δεν ισχύει για όσους εγγράφονται μέσω παράλληλου μηχανογραφικού.
• Εγγεγραμμένος καταρτιζόμενος δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή του από το Ι.Ε.Κ. στο οποίο έχει οριστικοποιήσει την εγγραφή του εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων με Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής.
• Τμήματα δύνανται να δημιουργούνται εφόσον συμπληρώνουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενων.
• Ανανέωση Εγγραφής για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι και συνεχίζουν την φοίτηση σε επόμενα εξάμηνα γίνεται με υποβολή έντυπης ή ηλεκτρονικής αίτησης στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του εξαμήνου κατάρτισης.
• Μετεγγραφή δύναται να την πραγματοποιηθεί με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου.
• Το ωράριο λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. είναι 13:00-21:00.
• Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α’ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ. υποβάλλοντας στο Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου.
• Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Το όριο απουσιών είναι μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
• Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση προόδου β) Ατομικές/ομαδικές εργασίες και γ) Τελική εξέταση.
• Βεβαιώσεις Καταρτιζόμενων: κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, ο σπουδαστής με αίτησή του στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., ο καταρτιζόμενος μπορεί να λαμβάνει Βεβαίωση Φοίτησης.
• Ειδικά, κατά τον πρώτο μήνα της φοίτησης, ο καταρτιζόμενος δύναται να αιτείται και να λαμβάνει Βεβαίωση Εγγραφής, με ισχύ ένα μήνα από την έκδοσή της.
• Για τους άρρενες καταρτιζόμενους μία (1) εβδομάδα μετά την έναρξη της κατάρτισης, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση ο τύπος του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets