Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου & Σερίφου», προϋπολογισμού 2.475.000 € (με ΦΠΑ 24%).

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων -στην Ερμούπολη Σύρου- την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων αφορούν την απομάκρυνση, κυρίως από τον πυθμένα, τα πρανή και τις όχθες των υδατορεμάτων των απορριμμάτων, της βλάστησης και των φερτών υλών, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή επιφανειακή απορροή των υδάτων.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets