Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πάρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή (2/6) και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Περαίωση εργασιών σύμβασης ανάθεσης μελέτης με αντικείμενο: «Κατασκευή ΕΕΛ ΔΚ Αγκαιριάς» και οριστική παραλαβή μελέτης.

Θέμα 2ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό παροχής τεχνικών και λοιπών  συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος  υποστήριξης της Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου».

Θέμα 3ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού  για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό εκτέλεσης έργου με αξιολόγηση μελέτης κάτω των ορίων με τίτλο: «Επέκταση Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου».

Θέμα 4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων».

Θέμα 5ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χημικών προϊόντων».

Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου».

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης».

Θέμα 8ο: Έγκριση τευχών  δημοπράτησης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση συστήματος Τηλεμετρίας για ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικού ισοζυγίου και ενεργειακού αποτυπώματος της ΔΕΥΑ Πάρου».

Θέμα 9ο: Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με αντικείμενο: «Επέκταση μονάδος αφαλάτωσης Παρασπόρου με προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.500m³/ημέρα».

Θέμα 10ο: Σύναψη σύμβασης επενδυτικού δανείου μετά προσαρτήματος και προσθέτων πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Aνώνυμη Εταιρεία», για την κατασκευή Φ/Β σταθμού.

bluestarferries

goldenstarferries