Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το MEDITERRANEAN  COLLEGΕ (Αθήνας, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης) και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, (Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης) προκηρύσσει συνολικά 9 υποτροφίες διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως εξής:

 • MEDITERRANEAN COLLEGE: 4 υποτροφίες διδάκτρων για το 1ο έτος σπουδών, στα προγράμματα Bachelor. Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%. Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees προς το Βρετανικό Πανεπιστήμιο και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης.
 • ΙΕΚ ΑΛΦΑ: 4 ετήσιες υποτροφίες διδάκτρων και 1 πλήρης υποτροφία διδάκτρων.

OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 • Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ και Mediterranean College.
 • Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί, σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.
 • Από τις υποτροφίες για το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, τέσσερις αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και μία αφορά σε πλήρη, διετή φοίτηση. 
 • Οι υποτροφίες στο Mediterranean College αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
 • Για το Mediterranean College, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.
 • Το Mediterranean College καλύπτει το τέλος αίτησης στα προγράμματα.
 • Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
 • Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα σχετικά έγγραφα έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ., στο Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης & Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Διεύθυνση: Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, Κτίριο Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 3ος όροφος, υπόψη κ. Χριστίνας Λόη),  με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικά (στην παραπάνω διεύθυνση), γ) ηλεκτρονικά (hr.loi@rho.pnai.gov.gr)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

 • Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, www.pnai.gov.gr, στη διαδρομή YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ).
 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 • Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού Εφορίας (Ε1) των γονέων ή του ίδιου του υποψηφίου.

Η ανάδειξη των υποτρόφων πραγματοποιείται με Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με βάση κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου).

bluestarferries

goldenstarferries