Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 15, παρ.1), ο Δήμαρχος Πάρου, καλεί, για λογαριασμό της εδρεύουσας στην Πάρο Ανώνυμης Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως μετόχους της Δημοτικής Α.Ε. σε Τακτική Σύγκληση, Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πάρου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή των ελεγκτών και μελών Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Θέμα 3ο: Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2023.

Θέμα 4ο: Διάθεση των κερδών της χρήσης 2022.

Θέμα 5ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. και νέα σύνθεσή του.

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα: Ενημέρωση για τη λειτουργία του Πάρκου, υλοποίηση της Σύμβασης με την εταιρία ΔΙΩΝΗ κλπ.

bluestarferries

goldenstarferries