Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027.

Στόχος της παρέμβασης είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το 2024. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2024.

Σύμφωνα με το κείμενο διαβούλευσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που -κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης- πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Ενδεικτικά αναφέρεται:

  • Να είναι ενήλικας και να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
  • Να είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
  • Να υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2024.
  • Να εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης για τα νομικά πρόσωπα.
  • Να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
  • Ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης να διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, ήτοι έχει τουλάχιστον επίπεδο γνώσεων 4, δηλαδή είναι απόφοιτος επαγγελματικής σχολής ή λυκείου, είτε να έχει επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2, δηλαδή απολυτήριο γυμνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης.

Σημειώνεται ότι, το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με:

  • 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων (π.χ. Πάρος).
  • 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων (π.χ. Αντίπαρος).
  • 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, ενώ η τελευταία καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των στόχων και δεσμεύσεων αυτού.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

bluestarferries

goldenstarferries