Ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, με σχετικό του έγγραφο την Παρασκευή (28/7), ζήτησε από την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη σύγκλησή του για τα παρακάτω θέματα:

  1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την αυθαίρετη κατάληψη παραλιών ή την καθ’ υπέρβαση κατάληψη των σχετικών συμφωνητικών.
  2. Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτων προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ελάχιστου εμβαδού 150 τ.μ.
  3. Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Δήμου Πάρου λόγω αναγκαιότητας μεταστέγασης των υπηρεσιών του την περίοδο υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης του Δημαρχείου.
  4. Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου-των προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημοτικών κλπ. υπαλλήλων βάσει του νόμου 4483/2017 άρθρο 32.

«Βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ., αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα  για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου.

bluestarferries

goldenstarferries