Σε συνέχεια της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της προκήρυξης για τις 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία, άνοιξε η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον διαγωνισμό, όπου ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και τέσσερις θέσεις για τον δήμο Πάρου, ως εξής: 1 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 1 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και 2 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00 (το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.).

Σημειώνεται επίσης ότι, οι υποψήφιοι των κατηγοριών πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2004, να έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες, να έχουν υγεία ψυχική και σωματική, καθώς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη και λοιπές ποινές.