Μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 μπορούν οι αγρότες να υποβάλλουν αιτήματα άρσης επικάλυψης, στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ενιαία ενίσχυση έτους 2023.

Ειδικότερα, με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει διευκρινίσεις αναφορικά με την έννοια των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης» και περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία θα γίνονται πράξεις μεταβολών αποτελεσμάτων γεωχωρικού ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησής της.

Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία ο γεωργός αιτείται άρση επικάλυψης. Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής:

  1. Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87.
  2. Τίτλος λειτουργούντος ή ανάρτησης Κτηματολογίου -αν υπάρχει- με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη.
  3. Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες.
  4. Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».
  5. Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και την θέση του αγροτεμαχίου.
bluestarferries

goldenstarferries