Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
- Advertisement -spot_img

Στήριξη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Με στόχο την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, οι κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας, καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (ωοπαραγωγές και κρεοπαραγωγές) και χοιροτροφίας, είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο, σύμφωνα με την κλάση των επιλέξιμων ζώων και βάσει της έδρας της εκμετάλλευσης, ενώ σημειώνεται πως για τις νησιωτικές περιοχές τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

– Για τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 100-5.480 ευρώ.

– Για τον τομέα της βοοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 120-7.000 ευρώ.

– Για τον τομέα της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 700-15.000 ευρώ.

– Για τον τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 2.000-15.000 ευρώ.

– Για τον τομέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 1.000-15.000 ευρώ.

Επισημαίνεται, ότι το ποσό θα καταβληθεί έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, βάσει των αιτήσεων στήριξης που θα εγκριθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023. Επίσης, για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση και η υπεραντιστάθμιση από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, η συνολική στήριξη που θα λάβει ο δικαιούχος του παρόντος μέτρου δεν θα ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img