Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
- Advertisement -spot_img

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιανουαρίου

Για την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και ώρα 8:15 π.μ. έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022.

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων Δήμου Πάρου για το έτος 2023, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α’ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016.

Θέμα 3ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 των επιτροπών παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Θέμα 4ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Θέμα 5ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, του άρθρου 221 παρ. 11β και 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη με αρ. πρ. 381/13-01-2023 ένσταση-αίτηση της εταιρείας «Market-in» κατά της νομιμότητας της διενέργειας δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο: Έγκριση πρακτικού της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην περιοχή Μύλος-Λιμάνι Παροικιάς της Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο: Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων Παράκτιων Πρανών και Προστασίας από τη Θαλάσσια Διάβρωση στις Ευρύτερες Περιοχές του οικισμού Δρυού Δήμου Πάρου».

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img