Πόρους από το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», ύψους 2.000.000 ευρώ πρόκειται να διαθέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού οι νέες τάσεις και τεχνολογίες αιχμής, πληροφορικής και επικοινωνίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τουρισμού εμπειρίας.

Για το σκοπό αυτό, ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού», για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμους, υπουργείο Πολιτισμού, υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς τους. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και την μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας. Η συμβολή των ΤΠΕ στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αλυσίδα του τουρισμού εμπειρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες θα προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή.

Περιλαμβάνεται η ενίσχυση ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προβολής των σημείων τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των πολιτιστικών δρώμενων, καθώς και ξενάγησης και πληροφόρησης των επισκεπτών.

Πιο συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, που θα υποστηρίζει τις μορφές τουρισμού που θα αναπτυχθούν στην Περιφέρεια.

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχθούν θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά και επομένως οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις θα διαμορφωθούν ανάλογα. Για παράδειγμα το παραγόμενο υλικό και οι σχετικές βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαμοίρασης περιεχομένου.

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν αν αναπτυχθούν:
– Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων.
– Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων.
– Εφαρμογές οδηγών μουσείων.
– Εικονική αναπαράσταση γεγονότων.
– Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.
– Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών.

Σημειώνεται ότι, οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://logon.ops.gr, αποκλειστικά έως τις 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:00.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ