Στο πλαίσιο των δράσεων για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών που διαβιούν σε δομημένες περιοχές των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή αλσύλλια ή κοντά σε κοίτες ποταμιών ή σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, ο δήμος Πάρου καλεί όσους συμπολίτες ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα, κ.λπ.) εφόσον το επιθυμούν, να παρέχουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πολιτών.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενημερώνονται εγκαίρως και με ασφάλεια για την άμεση και συντονισμένη απομάκρυνσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών φαινομένων, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εφαρμογή του μέτρου της «Οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών» στην περιοχή που διαβιούν, στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων της Πολιτείας για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών.

Για την ένταξή τους στο Μητρώο, τα στοιχεία επικοινωνίας που πρέπει να καταγραφούν -κατ’ ελάχιστο- είναι: η διεύθυνση κατοικίας, η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ), τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και το μεταφορικό μέσο που απαιτείται σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο, κλπ).

Σημειώνεται ότι, το μέσο μετακίνησης που θα διατεθεί για την έγκαιρη προληπτική απομάκρυνση των ατόμων αυτών, εφόσον το επιθυμούν, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της δράσης της μετακίνησης των ευάλωτων ομάδων πολιτών καθώς επιτρέπει τον ορθό σχετικό προγραμματισμό των μέσων του ΕΚΑΒ και του δήμου, στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους αντίστοιχα, τόσο κατά την αρχική απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή όσο και κατά την επιστροφή τους στο χώρο διαμονής τους, όταν πλέον ο κίνδυνος θα έχει παρέλθει.

Για την τήρηση του ανωτέρω μητρώου και για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως (με Υπεύθυνη Δήλωση που φέρει το γνήσιο υπογραφής από αρμόδιο φορέα ή μέσω gov.gr) ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία.

Το Μητρώο θα τηρείται στον δήμο Πάρου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δεν θα δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, ήτοι για την έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμένη απομάκρυνση των ατόμων που έχουν ενταχθεί σε αυτό, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, το Μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου και θα διαβιβαστεί στους υπόλοιπους, κατά τόπο, δημόσιους φορείς, που εμπλέκονται στο συντονισμό της δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από δασική πυρκαγιά (ήτοι Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου, Περιφέρεια, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ).

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν κατατίθενται ιδιοχείρως στην υπηρεσία, στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, είτε να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση l.malamateniou@paros.gr.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2284360111 και 2284360155.