Από σήμερα έως και τις 11 Απριλίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση ενίσχυσης οι χοιροτρόφοι στη δράση με τίτλο «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε.
Η χρηματοδότηση ορίζεται στο 80% των δαπανών και αφορά χοιροτρόφους που θα προβούν σε βελτιώσεις στις σταβλικές τους εγκαταστάσεις (στεγανοποίηση, αντικατάσταση εισόδων, παραθύρων, εγκατάσταση σταθμού καθαρισμού κ.α.) με στόχο την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα, για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
α) Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (χοιροτρόφου), με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής. Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της χοιροτροφίας, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως μη οικόσιτης και ενσταβλισμένης ή μικτής.

2. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

3. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει υποβάλει απογραφή στο ΟΠΣΚ για το έτος 2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.