Την επικαιροποίηση της μελέτης «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» και την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για διατύπωση απόψεων, προτάσεων και επισημάνσεων, γνωστοποίησε ο Δήμος Αντιπάρου.

Το παρόν σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθώς και το υπό διαβούλευση ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Αντιπάρου το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤ) Πάρου και τέλος στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Σημειώνεται ότι, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αντιπάρου αναρτήθηκε στις 26/5/2023 σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.antiparos.gr) για διατύπωση απόψεων, προτάσεων και επισημάνσεων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου (info@antiparos.gr) ή εγγράφως προς τον Δήμο Αντιπάρου, μέχρι τις 17/6/2023.

bluestarferries

goldenstarferries