Για την ερχόμενη Παρασκευή (28/7) και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς, έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πάρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Επέκταση δυναμικότητας μονάδος αφαλάτωσης Παρασπόρου με προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού παροχής 2.500 m³/ημέρα».

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου: «Επέκταση δυναμικότητας μονάδος αφαλάτωσης Παρασπόρου με προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού παροχής 2.500 m³/ημέρα» στην πρόσκληση του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» με τίτλο «Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας και δεξαμενές αποθήκευσης νερού» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κρωτήρι Πάρου».

Θέμα 4ο: Ορθή επανάληψη απόφασης 75/2023 που αφορά τη σύναψη σύμβασης επενδυτικού δανείου μετά προσαρτήματος και προσθέτων πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», για την κατασκευή Φ/Β σταθμού.

Θέμα 5ο: Έγκριση των πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων».

Θέμα 6ο: Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χημικών προϊόντων».

Θέμα 7ο: Έγκριση πρώτου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου: «Σύνδεση Δικτύου Ύδρευσης Αλυκής-Κάμπου με Δίκτυο Αφαλάτωσης».

bluestarferries

goldenstarferries