Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της από 09-07-2022 (εισερχόμενη στον Δήμο με αρ. πρωτ. 10135/11-07-2022) γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Δήμου, η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από κατά το νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παράβολου ή κάποιου άλλου δικαιολογητικού. (παρ.3 άρθρο 7 ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β’) (ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 9/5951/24.02.2017), περαιτέρω πληροφορίες θα μπορεί να αναζητά ο Δήμος από την αίτηση της γνωστοποίησης.
Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα εντός των ορίων της κοινότητας (περίπτ. ιδ παρ. 1 άρθρο 83 Ν. 3852/2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19) ενώ για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός των κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων αποφασίζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων εκδίδεται, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτών, διαπιστωτική απόφαση Δημάρχου για την παράταση ωραρίου του κάθε ΚΥΕ η οποία ισχύει για το τρέχον έτος έκδοσης αυτής.

Ο Δήμος έχει καθήκον να διασφαλίσει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του Δήμου γενικότερα. Ταυτόχρονα ο Δήμος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστημάτων – επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, αλλά και την αρμονική συμβίωση των επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, ορίζεται για την χειμερινή περίοδο μέχρι την 22:00 και για την θερινή περίοδο μέχρι την 23:00, η οποία μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα για καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 2:00 π.μ. ώρα για καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα διαθέτει και θα διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ